Ψεύτρα Ελευθεριά

|


"Τι θα κάμετε; Θ' αφήστε
Να αποκτήσωμεν εμείς
Λευθερίαν ή θα την λύστε
εξ αιτίας Πολιτικής;

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και στο μέτωπο γραμμένο
έχει: Ψεύτρα Ελευθεριά."

Νάτα τα πουλάκια μου!